Naujienos

2020 04 03

„Pasilik tobula, tyra ir išsaugota“

Gimtųjų žodžių apkabintas
Aš gyvas kalboje.
Sakau : esi man kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada.
Sakau : lietuviška knygelė –
Kaip neregiui lazda.

Šiais poeto J. Marcinkevičiaus žodžiais prasidėjo literatūrinė popietė „Pasilik tobula, tyra ir išsaugota“ , skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. „Kalba yra labai svarbi mūsų gyvenime. Kokia laimė skaityti Donelaitį, Maironį, Biliūną, Žemaitę, Vaižgantą, Salomėją Nėrį, Petrą Cvirką ir kitus talentingus kalbos meistrus, mokytis iš jų kalbos gražumo ir meilės savo kraštui. Mes didžiuojamės savo gimtąja lietuvių kalba, kaip pačia turtingiausia, skambiausia ir gražiausia kalba pasaulyje. Ji yra senesnė nei sanskrito, latvių, graikų ir lotynų kalbos. Nepaisant visų draudimų, karų, perversmų, okupacijų, žmonės šoko, dainavo, net skambėjo laukai. O koks turtingas mūsų paveldas iš senų laikų – pasakos, patarlės, mįslės, pasakėčios, anekdotai, gamtos garsų pamėgdžiojimai“- kalbėjo Jučių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Eugenija Škultinienė.  Literatūrinės popietės metu dalyviai skaitė eilėraščius apie kalbą, knygą, raštą, atsakinėjo į klausimus:  kada žodis gydo?, kada  žeidžia?,  kada myli?, kada atleidžia?  Kokie žodžiai mums arčiau širdies? Kokių reikėtų vengti ar net ištrinti iš mūsų kalbos? Ištrinti tuos, kurie teršia mūsų kalbą. Popietės metu buvo pristatyta spaudinių paroda „Pasilik tobula, tyra ir išsaugota“.

    Jučių bibliotekos- filialo vyr. bibliotekininkė
Eugenija Škultinienė

 juc1

juc2

***

KONKURSAS
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VENTOS MIESTO FILIALO BIBLIOTEKININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595).

Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis  – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,76.
Darbo vieta -  Ventos miesto filialas,   Žemaičių g. 35, Venta, Akmenės r.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai :

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių  mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse;
 • būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
 • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis;
 • teikti paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir  jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, įgūdžius, patirtį, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. vasario 17d. iki 2020 m. kovo 2d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.    Akmenės   rajono   savivaldybės   viešojoje bibliotekoje V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 (425) 59 602

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.