Naujienos

BIBLIOTEKOS POKYČIAI PER 20 METŲ

„Biblioteka, tai jos žmonės, darbuotojai atidavę ir atiduodantys jai savo žinias, sveikatą, po kruopelytę gausinantys jos fondus, katalogus, kartotekas. Biblioteka tai ir pastovus dėme­sys šimtams, tūkstančiams skaitytojų, apsilankiusių per pastaruosius  metus siekiant žinių ir mokslo. Bibliotekininkai ir biblioteka toliau bus Lietuvos Kultūros ir mokslo puoselėtoja bei saugotoja, jaunimo švietėja“. 

(Knyga „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ I dalis, 2006m.,
autorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė) 

Žvilgsnis į Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos praeitį 

Nepriklausomos Lietuvos laikais (1918-1940) ten, kur dabar Naujosios Akmenės miestas, buvo Karpėnų ir Ramučių kaimai.  1940 metais Ramučių kaime buvo atidaryta pirkia-skaitykla. Ji veikė vos kelis mėnesius, nes prasidėjus karui, iki 1946-ųjų buvo uždaryta.
1946 m. sausio l d. Mažeikių kultūros švietimo darbo skyriaus įsakymu Jonas Germanas buvo paskirtas atkurto klubo-skai­tyklos vedėju. Šią datą mes bibliotekininkai, ir laikome Viešosios bibliote­kos darbo pradžia. Dažnai keitėsi bibliotekos pavadinimas. 1950 metais Taikos g. 22 name atidaroma Aukštųjų apylinkės Karpėkų kaimo biblio­teka, kurios vedėju skiriamas Jonas Germanas. 1952 m. ji pavadinama Naujosios Akmenės gyvenvietės bib­lioteka, o po 4 metų įkuriama jau Naujosios Akmenės miesto biblioteka. Augant gamyklai, o kartu ir naujojo miesto gyventojų skai­čiui, turtėjo ir bibliotekos fondai, augo skaitytojų skaičius. Ankšta pasidarė viename kambaryje... 1958 m. buvo pastatyti cementininkų kultūros rūmai, kuriuos papuošė dailininkų J.Gilytės ir A.Stoškaus vitražai, I.Žebenkienės ir S.Veiverytės freskos. Į naujuosius rūmus persikėlė ir mies­to biblioteka, kurioje dirbo jau 3 darbuotojai. Iš pradžių suaugę skaitytojai ir vaikai buvo aptarnaujami dar vienose patalpose, o1966 m. prie Naujosios Akmenės miesto bibliotekos buvo atidarytas Vaikų literatūros skyrius. 1970 metais Naujosios Akmenės miesto bibliotekos bazėje įku­riama rajoninė biblioteka. Knygų fondas išaugo iki 29.000 eg­zempliorių. Šiuo fondu naudojosi apie 1900 skaitytojų. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje prasideda Lietuvos biblio­tekų centralizacija. Nuo1977 m. liepos mėn. l d. centralizavus bibliotekas, bu­vusi rajoninė biblioteka tapo rajono Centrine biblioteka, kurioje įkurti nauji bibliotekos skyriai: metodikos, skaitytojų aptarnavi­mo, vaikų literatūros, knygų tvarkymo ir komplektavimo sky­rius, o priėjo - mainų fondas ir saugykla, bibliografijos-informacijos skyrius. Centrinės bibliotekos filialais tapo 3 miesto (Akmenės, Ven­tos, Viekšnių) ir 25 kaimo bibliotekos.
1988 m. bibliotekininkai ir skaitytojai sulaukė šventės - bib­lioteka persikėlė į naujas patalpas su šviesia ir jaukia skaitykla. Keitėsi bibliotekos struktūra. Po reorganizacijos 1992 metais Centrinėje bibliotekoje buvo panaikintas metodikos, bibliografijos skyriai (vieni buvo uždaryti kaip neperspektyvūs, kiti sujungti su netoli esančiais filialais). Centrinės bibliotekos struktūra supa­prastėjo: skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius, o prie jo - mainų fondas ir saugykla, 3 miesto ir 14 kaimo bibliotekų-filialų. 1995 metais vėl keitėsi bibliotekos pavadinimas. Dabar ji pa­vadinama Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Kitais metais Viešojoje bibliotekoje atidaryta Vokiečių litera­tūros biblioteka, kurioje apie 4000 egzempliorių spaudinių. 2000 m. vadovaujantis valdymo reformų ir savivaldybių rei­kalų ministro įsakymu vyko nauja reorganizacija, kurios metu nuo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos buvo at­skirtos Viekšnių miesto bei Kapėnų, Palnosų, Gudų kaimo bibliotekos-filialai ir perduotos Mažeikių rajono savivaldybei. Viešojoje bibliotekoje yra skaitytojų aptarnavimo ir bib­liografijos, vaikų literatūros, knygų tvarkymo ir komplektavimo skyriai, saugykla, mainų rezervinis fondas.

 pas1  pas2

Nuotraukoje: senasis Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas

 bart3  vaik4

Vaikų literatūros skyrius. Vykdomas projektas „Sveikata – brangiausias turtas“ (2008 m.)

 apt5  apt6

Skaitytojų aptarnavimo  ir bibliografijos  skyrius. Renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (2011 m.)

 aptar7  aptar8

  Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius. Renginys, skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai (2011m.) ir konferencija  „Biblioteka- informacijos ir kultūros skleidėja“, skirta Viešosios bibliotekos 65-erių metų įkūrimo sukakčiai paminėti 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUJO PASTATO ATIDARYMO ŠVENTĖ

naujas9 

Naujas, modernus Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas

Akmenės rajono savivaldybė ir Viešoji biblioteka pakvietė gerbiamus svečius, Akmenės krašto skaitytojus, poetus, literatus, kraštiečius, Viešosios bibliotekos rėmėjus, geradarius, kolegas, Akmenės rajono savivaldybės vadovus, tarybos narius į Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato atidarymo šventę. Moderni viešoji biblioteka, vienintelė Lietuvoje, kuri pirmoji atidaro duris bibliotekų skaitytojams, lankytojams Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais – 2018m. Perkirpo juostelę  gerbiamas  Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ryšių su visuomene ir  strateginės komunikacijos vyr. specialistė Jana Mikulevič. Bibliotekos pastatą šventino Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius. 
Pastato atidarymo šventę  vedė gerbiamas Šiaulių dramos teatro aktorius, lietuviško žodžio puoselėtojas Vladas Baranauskas. Gerbiamas aktorius Vladas Baranauskas paskaitė lietuvių autorių eiles apie Lietuvą, knygą. 
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Ventos regioninė televizija parengė  filmą „Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka laiko tėkmėje“. 
Konferencijoje knygą  „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių. Lietuva  Akmenės  krašto  literatų  kūryboje“ pristatė Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė, gerbiama Julija Sejavičienė.   Knygos sudarytoja Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė  Z.Sinkevičienė.   
Sveikinimo,  padėkos žodį ir mintimis apie Viešąją biblioteką pasidalino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pranešime „Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka tradicijų ir modernumo kelyje“. Sveikinimo žodį  bibliotekos atidarymo šventėje tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ryšių su visuomene ir  strateginės komunikacijos vyr. specialistė Jana Mikulevič, Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius, kuris Viešajai bibliotekai padovanojo knygų. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė garbingai įteikė dovanų – Skaitytojo pažymėjimą gerbiamam klebonui dekanui gimimo dienos proga, Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai Richardas Sudaris ir Albinas Klimas. Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja  Ekaterina Prakapene, Uždarosios akcinės bendrovės  „Vilungė“ atstovai Kęstutis Andrijauskas ir Paulius Moliejus. Sveikinimo žodį Viešosios bibliotekos darbuotojams  tarė verslo atstovai: Uždarosios akcinės bendrovės  „ATEA“ direktoriaus pavaduotojas Algis Mikoliūnas, architektė  Rūta Stuopelienė, kuri padovanojo knygų bibliotekai, UAB „Specus Šiauliai Ergolain“ atstovai: pardavimų vadovė Monika Drigotienė ir projektų koordinatorė Rimantė Vaičiulė, dizainerė Raminta Čiomenaitė, Ventos regioninės televizijos atstovė Zina Basienė. 
Džiugu, kad pasveikinti Akmenės krašto bibliotekininkų atvyko kolegos iš kitų Lietuvos bibliotekų: Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė,  Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė, Skuodo rajono savivaldybės R.Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas, direktoriaus pavaduotoja Renata Griciūtė, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė. 
Poezijos, literatūros, knygos bičiuliai - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, Akmenės krašto literatė Dalia Milukaitė-Buragienė, kraštotyrininkas, žurnalistas Leopoldas Rozga. Kuris  Viešajai bibliotekai padovanojo senų, retų  leidinių. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vertėjas, rašytojas, kraštietis  Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas, kuris pažadėjo atvykti į naują biblioteką ir pristatyti savo knygas. Gerbiamas rašytojas Vytautas Almanis mintimis pasidalino apie knygos reikšmę, kokia svarbi žmogui yra biblioteka. Rašytojas padovanojo paveikslą „Gintaro kelias“. Buvęs bibliotekos darbuotojas Stasys Krištopaitis bibliotekai padovanojo senų, retų leidinių. Bibliotekininkus  sveikino „AKMENĖS VILTIS“ Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos atstovė Danutė Jurevičienė,  Akmenės krašto literatai,  miestų, kaimų filialų darbuotojai, bibliotekos skaitytojai, mokyklų bibliotekininkai, Akmenės gėlininkų susivienijimo atstovai,  aktyviausia Viešosios bibliotekos skaitytoja Romualda Miliauske, Akmenės rajono muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič, Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto atstovė Genovaitė Sakavičienė. Įkurtuvių  tortą padovanojo UAB  „Vilungė“. 
Padėką  Viešosios bibliotekos direktorei ir kolektyvui įteikė LR Seimo narys Valius Ąžuolas. LR Kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson padėką įteikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ryšių su visuomene ir  strateginės komunikacijos vyr. specialistė Jana Mikulevič. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo generalinio direktoriaus, profesoriaus, daktaro Renaldo Gudausko padėką įteikė  Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė. 
Koncertavo Lietuvos operos dainininkas, Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, maestro  Edmundas Seilius ir Lietuvos operos solistė Kristina Zmailaitė, akomponavo  pianistas Aleksandras Vizbaras. 
Antra bibliotekos atidarymo šventės diena buvo skirta jauniesiems Akmenės krašto bibliotekų skaitytojams. Jų netikėtam džiaugsmui į šventę pakviesta Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

svente10 

Iškilmingas  pastato atidarymas, juostos kirpimas

 svente11

Viešosios bibliotekos pastatą šventina Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius

sv12 

Šiaulių dramos teatro aktorius, lietuviško žodžio puoselėtojas Vladas Baranauskas

 sv13

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Šiaulių dramos teatro aktorius, lietuviško žodžio puoselėtojas Vladas Baranauskas

 sv14

Sveikina  Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ryšių su visuomenė ir  strateginės komunikacijos vyr. specialistė Jana Mikulevič

 sv15

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė

 sv16

 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja  Ekaterina Prakapenė

 sv17

Sveikina  Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vertėjas, rašytojas, kraštietis  Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas

 sv18

Lietuvos operos solistė Kristina Zmailaitė

 sv19

Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, maestro  Edmundas Seilius

sv20

Akomponavo   pianistas Aleksandras Vizbaras

 sv21

 Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė bendrauja su mažaisiais skaitytojais

sv22 

Belaukiant  Kakės Makės ir Netvarkos nykštuko

 sv23

Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka tapo modernia biblioteka įdiegus bibliotekos technologinę sistemą

erd24  

RFID savitarnos įrenginys

erd25 

  RFID apsaugos varteliai

 Nuotoliniu būdu tikrina kiekvieno skaitytojo visus išsinešamus leidinius

 erd26

 24x7 knygų grąžinimas

Galima grąžinti knygas bibliotekos nedarbo metu bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Situaciją šalia įrenginio visą laiką stebi integruotos incidentų registravimo sistemos vaizdo stebėjimo kamera

 erd27

  Interaktyvus stalas 

Modernaus dizaino kompiuterizuotas įrenginys, skirtas grupiniam  naudojimui, su 106 cm įstrižainės liečiamuoju ekranu,  atpažįstančiu 40 prisilietimų

erd29 

 RFID lipdės į knygas  saugo savo atmintyje knygos  identifikacinę ir saugos informaciją

 

 Viešosios bibliotekos naujo pastato erdvės

erd30  erd31

erd32  erd33 

 erd34  erd35

erd36  erd37