Naujienos

2019 09 12

 

KONKURSAS PAKALNIŠKIŲ KAIMO FILIALO VYR. BIBLIOTEKININKO 0,5 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595)

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininko 0,5 etato pareigoms užimti (tarnybinio atlyginimo koeficientas – 4,9). Darbo vieta Pakalniškių kaimo filialas, Šapnagių kaimas, Tuopų g.4, Kruopių seniūnija, Akmenės rajonas.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 24d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka, 

V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 59 602.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

PIEŠINIŲ KONKURSO „MANO MIESTUI – 70“ PRISTATYMAS IR APTARIMAS

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės neformaliojo vaikų švietimo būrelio dalyviai ir kiti bibliotekos vaikų erdvės lankytojai gražiai ir prasmingai paminėjo Naujosios Akmenės miesto 70 metų sukaktį. Vaikai nuo metų pradžios keletą užsiėmimų piešė piešinius savo miestui, o taip pat rašė sveikinimus ir linkėjimus. Vaikai nupiešė daug gražių piešinių, linkėjo Naujajai Akmenei klestėti, būti gražiai ir tvarkingai, džiaugėsi, kad gyvena gražiame mieste, kur jų artimieji ir draugai. Pasidžiaugta vaikų darbais, surengta jų paroda, vaikai apdovanoti dovanėlėmis. Užsiėmimuose vaikai skatinami būti pilietiškais, mylėti savo kraštą, domėtis ir žinoti jo istoriją, todėl po piešinių konkurso aptarimo vaikai pakviesti sudalyvauti viktorinoje, kad dar labiau įtvirtintų žinias apie Akmenės kraštą. Pasidalinę į dvi komandas, vaikai atsakinėjo į klausimus apie Akmenės rajono miestus, miestelius, kaimus, gyventojų skaičių, žymius žmones, gamtą. O viktorinos pabaigoje vaikai pakviesti pabūti savo krašto gidais – pristatyti savo kraštą, kurį verta atrasti.

Rasa Kybartaitė

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė 

DSCF1796

***

L.P.skelbimas

Tradicinė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko tradicinė „Poezijos rudens“ šventė, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šventė pradėta poeto, dainuojamosios poezijos kūrėjo Kęstučio Krenciaus eilėraščiu apie tėviškę „Aš namie“, kurį padeklamavo Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė. Viešosios bibliotekos direktorė pristatė šioje šventėje dalyvavusius literatus, poetus: D. Milukaitę-Buragienę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkę, poetę, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę, Kęstutį Krencių, poetą, dainuojamosios poezijos kūrėją, Juzefą Janušienę, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę, Gražiną Blinkinienę, Poliną Sarapinienę, Leonardą Pukiną, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą, Aureliją Gerulskienę, Dinorą Zokaitienę, Darių Rekį. Poetes iš Mažeikių: Vilhelminą Imbrienę, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę, Liuciją Jagielienę, Adelę Daukantaitę, literatę iš Plungės. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo svečiai iš Latvijos Respublikos Vadaksties: vadovė Evija Mame, bibliotekos vedėja, poetė Aina Statkus, poetės Sintija Statkus, Vineta Vilnina, Inta Tuza. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Akmenės rajono Garbės pilietis, žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga, Akmenės rajono Garbės pilietis Anicetas Lupeika.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino renginio dalyvius su 2019 metais išleistomis knygomis. Lietuvos  nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė D.Milukaitė-Buragienė išleido tarptautinį rašytojų kūrybos almanachą „Vardai žvaigždėmis švytintys“, skirtą Motinos ir Tėvo atminimui.  Poetė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Julija Almanis išleido eilėraščių knygą „Smėlis sandaluose“. Šių knygų pristatymai vyko Viešojoje bibliotekoje.Literatų kūrybai nemažą dėmesį skiria rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.
Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai rašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į periodinį leidinį „Gintaro gimtinė“.
Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus.
Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.
Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėles.
Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės D.Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis (2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.), Aidas Jurašius (2018m.).
Atsižvelgiant į Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinei premijai gauti pretendentų paraiškas literatūrinių kūrinių vertinimo komisijai buvo pateikti ir siūlomi šie poetai: Gražina Blinkinienė, Andrius Almanis, Kęstutis Krencius.
Literatūrinės premijos laureatu tapo poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis įteikė poetui Kęstučiui Krenciui padėkos raštą už išleistas knygas ir dainuojamosios poezijos sklaidą. Laureatą pasveikino Akmenės rajono Garbės pilietis Anicetas Lupeika, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, poetė iš Plungės Adelė Daukantaitė, poetės iš Mažeikių Liucija Jagielienė, Vilhelmina Imbrienė,  Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Jacuk, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Judita Puzonienė, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė D. Milukaitė-Buragienė.
Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narys, poetas Kęstutis Krencius yra išleidęs šias poezijos knygas: „Ateik tu lietui lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“, „Nežadinki tylos“. Išleisti kompaktiniai diskai.
Poetas dalyvauja Viešosios bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Visuomenininkas savo kūryba džiugina skaitytojus visoje Lietuvoje. Jo kūryba, eilės, dainuojamoji poezija skirta Lietuvai, gimtinei, tėvų namams, mamai, tėvui, gamtai. Poeto kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ 3 d., literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“.
Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius padėkojo už sveikinimus, padovanojo renginio dalyviams savo kūrybos dainas, skirtas tėviškei, mamai, Žemaitijai.
Renginio metu buvo pristatytas 2019 metais Viešosios bibliotekos administracijos kartu su Vadaksties biblioteka išleistas tarptautinis literatūrinis almanachas „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, skirtas Pasaulio lietuvių metams. Literatūrinio almanacho sudarytojos Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus knygos redaktorė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė D. Milukaitė-Buragienė, Viršelio dailininkė Rita Almanis, iš lietuvių į latvių kalbą vertė Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetė Aurelija Gerulskienė, iš latvių į lietuvių kalbą vertė Alfredas Stratas. Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei užmegzti kultūrinius ryšius su Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus padėjo žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga
Literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ spausdinami lietuvių ir latvių autorių kūriniai. Ši poezijos knyga bus prasminga tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kaip kultūrinio bendradarbiavimo vaisiai, kultūros ir literatūros tradicijų puoselėjimas. Skaitytojams pateikiama Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ ir latvių Vadakstės seniūnijos kūrėjų kūrybos puokštė. Šis almanachas – tai pažintinės reikšmės leidinys, leidžiantis susipažinti su Vadakstės seniūnijos poetais, skatinantis kūrybiškumą, literatūros sklaidą. Almanachas pasitarnaus skaitytojams, bendruomenių nariams tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, puoselėjant literatūrines tradicijas.
Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė tarptautinį literatūrinį almanachą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ padovanojo žurnalistui ir kraštotyrininkui Leopoldui Rozgai, Akmenės rajono Garbės piliečiui Anicetui Lupeikai, poetei D. Milukaitei-Buragienei,  vertėjams Alfredui Stratui ir Aurelijai Gerulskienei, Latvijos Respublikos Vadaksties vadovei Evijai Mame, Vadaksties bibliotekos vedėjai Ainai Statkus bei kitiems poetams. Vadaksties vadovė Evija Mame padėkojo už pakvietimą į renginį, už knygą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, kurioje publikuojami ir Vadaksties poetai. Ji taip pat padovanojo bibliotekai knygų.
Tradicinės Viešosios bibliotekos organizuojamos „Poezijos rudens“ šventės laukia poetai ir skaitytojai, kad išgirstų poezijos posmų, dainuojamosios poezijos bei pabendrautų vieni su kitais, pasidalintų dvasiniais lobiais.
Literatūrinės šventės dalyviams poetai pristatė savo kūrybą. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai: D. Milukaitė-Buragienė, Juzefa Janušienė, Leonardas Pukinas, Vilhelmina Imbrienė, Kęstutis Krencius, poetai: Darius Rekis, Polina Sarapinienė, Liucija Jagielienė, Dinora Zokaitienė, Aurelija Gerulskienė,
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo poetams, svečiams už padovanotas poezijos eiles, o poezijos gerbėjams – už lankymąsi prasminguose Viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose renginiuose.

Teksto autorė
Akmenės rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

DSCF0145

Dalios Markulienės nuotraukoje viešosios bibliotekos, tradicinės rudens poezijos šventės dalyviai, poetai, svečiai: Inta Tuza, Algirdas Stratas, Leonardas Pukinas, viešosios bibliotekos direktorė Zita. Sinkevičienė, Aurelija Gerulskienė, Dalia Milukaitė Buragienė, Juzefa Janušienė, Vilhelmina Imbrienė, Aina Statkus, Sintija Statkus, Dinora Zokaitienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Gražina Blinkinienė, Evija Mame, Liucija Jagielienė, Danutė Jacuk, 2019 Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Kristina Urniežienė,  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Vineta Vilnina. Ieva Germine.

219

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių. Nuotraukoje viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkės Aurelija Gerulskienė, Kristina Urniežienė.

 Buragiene

Dalios Markulienės nuotraukoje Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

Jagelienė 

Dalios Markulienės nuotraukoje poetė iš Plungės Adelė Daukantaitė, poetė iš Mažeikių Liucija Jagielienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Puzonienė

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Judita Puzonienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

Jacuk 

Dalios Markulienės nuotraukoje Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Jacuk sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Imbrienė

Dalios Markulienės nuotraukoje 2013 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė sveikina Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatą Kęstutį Krencių.

 Krencius

Dalios Markulienės nuotraukoje 2019 metų  viešosios bibliotekos tradicinėje Rudens poezijos šventėje Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės
premijos laureatas Kęstutis Krencius.

 Lupeikai dovanoja

Dalios Markulienės nuotraukoje viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkė Kristina Urniežienė dovanoja literatūrinį almanachą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ Akmenės rajono garbės piliečiui Anicetui Lupeikai.

 svečiai is vadakstes

Dalios Markulienės nuotraukoje sveikinimo žodį taria svečiai iš Latvijos respublikos Vadaksties: vadovė Evija Mame, bibliotekos vedėja Aina Statkus.

 lupeika vienas

Dalios Markulienės nuotraukoje Akmenės rajono garbės pilietis Anicetas Lupeika.

 janušienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetė, 2016 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Juzefa Janušienė.

 Pukinas

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetas, 2007 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas  Leonardas Pukinas.

 Buragienė viena

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkė, 2004 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė-Buragienė.

 Rekis

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis.

 Blinkinienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Gražina Blinkinienė.

 Imbrienė viena

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito 2013 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatė Vilhelmina Imbrienė.

 Sarapinienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Polina Sarapinienė.

 Zokaitienė

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito poetė Dinora Zokaitienė.

Gerulskienė 

Dalios Markulienės nuotraukoje savo kūrybą skaito Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetė, literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ vertėja iš lietuvių į latvių kalbą  Aurelija Gerulskienė.

muzikos mokykla 

Dalios Markulienės nuotraukoje Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės.

Pukinas su pačia 

Dalios Markulienės nuotraukoje poetas, 2007 metų Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Leonardas Pukinas su žmona.

akimirka3 

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 akimirkos 2

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 akimirkos1

Dalios Markulienės nuotraukoje akimirka iš viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės.

 krencius ir 3 grazuoles

Dalios Markulienės nuotraukoje Stasės Niūnavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, renginio vedėjos viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkės Aurelija Gerulskienė, Kristina Urniežienė.

 latviu knygos pristatymas

Dalios Markulienės nuotraukoje po literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ pristatymo. Nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, knygos, literatūrinio almanacho vertėjas iš latvių į lietuvių kalbą Algirdas Stratas, viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkė Kristina Urniežienė.

DSCF0148 1 

 
Dalios Markulienės nuotraukoje po Viešosios bibliotekos tradicinės Rudens poezijos šventės, po literatūrinio almanacho „Poezijos keliai veda į Lietuvą“ pristatymo. Nuotraukoje: viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, literatūrinio almanacho vertėja iš lietuvių į latvių kalbą, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė, literatūrinio almanacho vertėjas iš latvių į lietuvių kalbą Algirdas Stratas, Stasės Niūniavaitės vardinės literatūrinės premijos laureatas Kęstutis Krencius, svečiai iš Latvijos Vadaksties Evija Mame, Aina Statkus, Sintija Statkus, Vineta Vilnina, Ieva Germine, Inta Tuza